Turvallisen ja hygieenisen maidon edistys ja kehitys

Tuottajamaidon laatu Suomessa

Suomessa tuotettu maito on korkealaatuista ja se kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Vuonna 2021 tuottajamaidon solulukujen geometrinen keskiarvo oli 132 000 solua/ml ja bakteerilukujen 5 600 pmy/ml. E-luokan osuus Suomessa tuotetusta maidosta oli 96,8 %.

   

KUVA: Tuottajamaidon solu- ja bakteeriluvut vuonna 2021.


Tuottajamaidon valtakunnallista laatua seurataan Maitohygienialiiton keräämien tilastojen avulla. Meijerit toimittavat kahden kuukauden välein tiedot tuottajamaidon laadusta Maitohygienialiitolle, joka kokoaa tilastot. Maidontuotantotiloja oli vuoden 2021 lopussa 4 960, mikä oli reilu 400 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna (Luke, 2022). Vuoden 2021 lopussa Maitohygienialiitto vastaanotti maidon laatutietoja 4 910 tilalta, eli liiton tilastot kattavat 99 % suomalaisista maitotiloista. Meijerien vastaanottama maitomäärä oli 2 206 miljoonaa litraa vuonna 2021 (Luke, 2022). Vuoden 2021 joulukuussa lypsylehmiä oli 248 500, eli 3 % vähemmän kuin vuonna 2020 (Luke, 2022). 

Suomessa tuotettu maito on erittäin korkealaatuista. Vuonna 2021 tuotetusta maidosta 96,8 % luokiteltiin parhaaseen laatuluokkaan eli E-luokkaan. Lakisääteisten solu- ja bakteerilukujen ylittäineiden tilojen osuus oli alle 0,1 % maidontuotantotiloista. Maitonäytteiden solulukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 132 000 solua/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 151 900 solua/ml. Bakteerilukujen valtakunnallinen geometrinen keskiarvo oli 5 600 pmy/ml ja aritmeettinen keskiarvo oli 9 000 pmy/ml. Mikrobilääkejäämiä esiintyy suomalaisessa raakamaidossa hyvin vähän. Jokaiselta tilalta otetaan maidon noutamisen yhteydessä näyte tutkittavaksi antibioottijäämien varalta. Nämä näytteet analysoidaan, jos koko maitokuorman yhteisnäytteessä saadaan positiivinen testitulos. Mikrobilääkejäämien suhteen tutkituista maitonäytteistä jäämiä todettiin 43 näytteessä eli 0,02 %:ssa kaikista maitonäytteistä.

Vuoden 2021 lopussa automaatti- eli robottilypsytiloja oli 26 % kaikista maidontuotantotiloista. Robottilypsytiloilla sekä solu- että bakteerimäärät maidossa olivat keskimäärin suurempia kuin perinteistä lypsyä käyttävillä tiloilla. Vuonna 2021 robottilypsytilojen solulukujen geometrinen keskiarvo oli 164 800 solua/ml solua/ml ja bakteerilukujen geometrinen keskiarvo oli 7 600 pmy/ml. Tilakoko selittää osin robotti- ja perinteisten lypsytilojen solulukujen välisiä eroja, mutta erot bakteeriluvut ovat robottilypsytiloilla suurempia tilakoosta riippumatta. Luomutilojen osuus maidontuotantotiloista oli 3 % vuoden 2021 lopussa. Luomutiloilla solu- ja bakteeriluvut olivat keskimäärin hieman korkeampia kuin tiloilla, jotka eivät ole luomutuotannossa. Eroa selittää luomutilojen keskimääräistä suurempi koko. Luomutiloilla, joilla oli enintään 30 tai yli 100 lehmää, solu- ja bakteeriluvut olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin vastaavankokoisilla tiloilla, joilla ei ollut luomutuotantoa.

    
KUVA: Robotilla lypsetyn maidon osuus on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana. 

 

 

 

KUVA: Myös luomumaidon osuus on kasvanut viime vuosien aikana.